შეზღუდული ხელმისაწვდომობა მართლმსაჯულებაზე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის

2017 წლის 1 მაისს,  ორგანიზაციამ “პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის“ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მიმართ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მხრიდან დისკრიმინაციის ფაქტის დადგენის, დისკრიმინაციული მოპყრობის აღმოფხვრისა და მორალური ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნით თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიას მიმართა.     2017 წლის 30 იანვარს, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ორმა პირმა, რომლებსაც მხედველობის პრობლემა აქვთ, PHR-ს ბანკებში უსინათლო პირებისათვის მომსახურების შეზღუდვასა და…

საქართველოში ოჯახში მოძალადე პოლიტიკოსების შესახებ ინფორმაცია საჯარო გახდება

პოლიტიკური თანამდებობის პირებზე ოჯახში ძალადობის გამო გაცემული შემაკავებელი ან დამცავი ორდერების შესახებ ინფორმაცია საჯარო გახდება. თბილისის საქალაქო სასამართლომ აღნიშნული გადაწყვეტილება 2016 წლის 25 ნოემბერს გამოაცხადა და არასამთავრობო ორგანიზაციის „პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის“ სარჩელი დააკმაყოფილა. სასამართლომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაავალა ინფორმაციის გაცემა, სახელმწიფო პოლიტიკურ თანამდებობის პირთა მიმართ, რომლებსაც წარმოადგენენ: – „საქართველოს პრეზიდენტი; საქართველოს პარლამენტის წევრი; საქართველოს პრემიერ-მინისტრი…

სააპელაციო სასამართლომ პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილება ძალაში დატოვა

20 დეკემბერს, სააპელაციო სასამართლომ ძალაში დატოვა თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება და ბათილად ცნო თბილისის საკრებულოს გადაწყვეტილების ის პუნქტები, რომლებიც საკუთრების ნიშნით დისკრიმინაციულად ზღუდავდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების მიერ სპეციალური პარკირების ადგილებით სარგებლობის უფლებას. საკრებულოს კი, რეგულაციების კონვენციის მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანა დაევალა. თბილისის საკრებულო არ დაეთანხმა პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილებას და სააპელაციო წესით გაასაჩივრა. თბილისის მუნიციპალიტეტის…