რა საბუთები უნდა შევაგროვო, სანამ მივმართავ სასამართლოს?

მხარდამჭერად დანიშვნის მიზნით, სასამართლოს უნდა წარვუდგინო შემდეგი საბუთები:

 

მხარდამჭერის შემთხვევაში:

boton-correcto მხარდამჭერის პირადობის მოწმობა;

boton-correcto მხარდამჭერის ცნობა ჯანმთელობის მდგომარეობის შესახებ;

boton-correcto მხარდამჭერის ცნობა ნასამართლეობის შესახებ;

boton-correcto მხარდამჭერის ცნობა ნარკოლოგიურიდან;

boton-correcto საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს წერილი მხარდამჭერს, მხარდამჭერ პირად დანიშვნის დამაბრკოლებელი გარემოებების არ არსებობის შესახებ;

boton-correctoსპეციალიზებულ დაწესებულებაში მცხოვრები მხარდაჭერის მიმღები პირის შემთხვევაში, განცხადებას თან უნდა ერთვოდეს დაწესებულების დირექოტორის წარმომადგენლობის უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტი;

 

მხარდაჭერის მიმღების შემთხვევაში:

boton-correctoმხარდაჭერის მიმღების პირადობის მოწმობა;

boton-correctoმხარდაჭერის მიმღების ცნობა შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის განსაზღვრის შესახებ;

boton-correctoსაქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება მხარდაჭერის მიმღების ქმედუუნარო პირად აღიარებასთან დაკავშირებით (იმ შემთხვევაში თუ მხარდაჭერის მიმღები 2015 წლის 1 აპრილამდე სასამართლოს მიერ აღიარებული იყო ქმედუუნარო პირად);

boton-correctoმხარდაჭერის მიმღების დაბადების მოწმობა ან მხარდაჭერის მიმღებთან მხარდამჭერის ნათესაობის დამადასტურებელი სხვა დოკუმენტაცია (მაგალითად, დაბადების მოწმობა, თუ პირის მხარდამჭერად ინიშნება მშობელი);

boton-correctoმხარდაჭერის მიმღების ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ (არ არის სავალდებულო).

სპეციალიზებულ დაწესებულებაში მყოფი პირის შემთხვევაში. 

addtext_com_mduynze3mjcyng

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s